شمارهای قبل 

Working For Iran

تنها  راه  رهائی, آگاهی است

خانه

تماس با ما

858-566-5566

شماره جدید 

پایه های اصلی یک اجتماع متمدن
روی شانه های افراد آن جامعه استوار است 

درباره ما

:هموطنان عزیز

با نام آفریدگار جهان و با عشق به سرزمین اهورائیمان ایران، پژوهشگران فعالیت فرهنگی و ملی خود را بر روی سایتهای اینترنتی آغازمیکنند.ن

در سال ۱۹۹۲ که اولین شماره ماهنامه پژوهش منتشر و در اختیار هموطنان قرار گرفت، باور نداشتیم چنین مدت طولانی را در غربت و دور از خاک مقدس ایران بگذرانیم، ولی شوربختانه چنین شد و دوران خود تبعیدی .و زندگی دلهره آورمان در خارج چندین دهه  است که ادامه دارد. د 
طی سالیان متمادی، همگان برای نجات ایران از اسارت دستاربندان، از اتحاد و همبستگی سخن میگویند، یعنی همان عواملی که این روزها در بین هموطنان، بویژه سران اپوزیسیون خارج از کشور، حکم کیمیا را دارد و هیچگاه از مرحله حرف قدمی پیش نرفته و همه ادعاها نیز شعارگونه و توخالی است. ت.

پایه های اصلی یک اجتماع متمدن روی شانه های افراد آن جامعه استوار است و اگر افراد که تشکیل جامعه و یک ملت را میدهند مسئولانه و هوشیارانه راه خود را از بیراهه تشخیص دهند، آنوقت میتوان به آینده ای روشن امیدوار بود و آن ملت مسلمأ به آنچه استحقاق و شایستگی آنرا دارد، خواهد رسید. د.

تنها راه نجات ایران از اسارت دستاربندان، خودباوری و دوری از خرافات دست و پاگیر مذهبی بوده و تا زمانیکه چشمان مردم کشورمان با نور حقیقت و واقع بینی روشن نشود، نه تنها امیدی به آینده درخشان برای ملت ایران وجود ندارد، بلکه وضعیت زندگی مردم نیز روز به روز اسفناکتر خواهد شد. د.

به امید پایان خود محوریهای موجود بین هموطنان و در نهایت آزادی ملت ایران از جهنم ملایان جنایتکار حاکم بر کشور مقدس و عزیزمان ایران.              پاینده ایران - پژوهشگران