شماره جدید 

About us... 

تماس با ما

858-566-5566

Our Values 

تنها  راه  رهائی, آگاهی است

شمارهای قبل 

خانه

"The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy."

Rev. Martin Luther King, Jr.

درباره ما

"Let us not seek the Republican answer or the Democratic answer, but the right answer."

John F. Kennedy

در باره ما

 مجله پژوهش زیر نظر شورای نویسندگان منتشر و به تمام گروههای ملی و آزاده .وابسته است.س

همآهنگ کننده: دکتر مصطفی عرب
 (M.B.A.) صاحب امتیاز: فاطمه عرب
امور فنی: مهندس امیر و علی عرب
روابط عمومی: زهرا و دکتر لیلا عرب

دستیاران: پرینستون، عالیا و سوفیا