شمارهای قبل 

Our Values 

درباره ما

About us... 

شماره جدید 

تنها  راه  رهائی, آگاهی است

"The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy."

Rev. Martin Luther King, Jr.

خانه

"Let us not seek the Republican answer or the Democratic answer, but the right answer."

John F. Kennedy

تماس با ما

858-566-5566

در باره ما

 مجله پژوهش زیر نظر شورای نویسندگان منتشر و به تمام گروههای ملی و آزاده .وابسته است.س

همآهنگ کننده: دکتر مصطفی عرب
 (M.B.A.) صاحب امتیاز: فاطمه عرب
امور فنی: مهندس امیر و علی عرب
روابط عمومی: زهرا و دکتر لیلا عرب

دستیاران: پرینستون، عالیا و سوفیا