شمارهای قبل 

شماره جدید 

تماس با ما

درباره ما

خانه

تنها  راه  رهائی, آگاهی است

858-566-5566

در باره ما

 مجله پژوهش زیر نظر شورای نویسندگان منتشر و به تمام گروههای ملی و آزاده .وابسته است.س

همآهنگ کننده: دکتر مصطفی عرب
 (M.B.A.) صاحب امتیاز: فاطمه عرب
امور فنی: مهندس امیر و علی عرب
روابط عمومی: زهرا و دکتر لیلا عرب

دستیاران: پرینستون، عالیا و سوفیا

"Let us not seek the Republican answer or the Democratic answer, but the right answer."

John F. Kennedy

Our Values 

"The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy."

Rev. Martin Luther King, Jr.

About us...